Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

1.7. nabyde účinnosti nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka. Dle energetického zákona je zranitelnou osobou osoba, která využívá ve svém bydlišti některé určené zařízení, které:

 1. nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny
 2. jeho využívání je nezbytné pro zachování základních životních funkcí této osoby.

Tato zařízení určuje zmíněné nařízení ve své příloze, patří sem:

 • aktivní zdravotnické prostředky pro domácí plicní ventilaci nebo oxygenoterapii,
 • aktivní antidekubitní matrace,
 • aktivní zdravotnické prostředky pro léčbu spánkové apnoe,
 • aktivní zdravotnické prostředky pro domácí hemodialyzační léčbu a
 • aktivní zdravotnické prostředky pro domácí tracheostomickou péči.

Zranitelný zákazník:

Zranitelným zákazníkem je:

 • zranitelná osoba, která uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny
 • zákazník, který uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny (a sám není zranitelnou osobou) a v odběrném místě má bydliště zranitelná osoba.

Pokud zranitelná osoba není zároveň zákazníkem ze smlouvy o dodávce elektřiny (tedy případ v bodu 2) výše), vykonává svoje práva a povinnosti prostřednictvím zákazníka, který je smluvní stranou smlouvy o dodávce elektřiny. Mezi zranitelnou osobou a zákazníkem se uzavře písemná dohoda o výkonu práv a povinností zranitelné osoby prostřednictvím zákazníka, kterou zákazník doloží dodavateli elektřiny. Vzor dohody je přílohou nařízení vlády.

Zranitelný zákazník je povinen pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka doložit dodavateli elektřiny potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka. Toto potvrzení vydává praktický lékař a jeho vzor je přílohou nařízení vlády.

Práva a povinnosti zranitelného zákazníka:

Zvláštními právy zranitelného zákazníka jsou zejména:

 • právo na bezplatné upozornění na neplnění platebních povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, v písemné podobě nejpozději 15 dní před předpokládaným dnem ukončení smlouvy nebo před předpokládaným dnem ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru,
 • bezplatné adresné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu nejpozději 15 dní předem,
 • bezplatné adresné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu poruchy,
 • bezplatné adresné upozornění na ukončení platnosti potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, a to nejméně 2 měsíce před uplynutím platnosti potvrzení.

Zranitelný zákazník má povinnosti sdělit určené odběrné místo a potvrzením doložit splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka. Dále je zranitelný zákazník povinen bezodkladně sdělit dodavateli elektřiny, který dodává elektřinu do určeného odběrného místa, všechny okolnosti, které mají vliv na podmínky pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže