Autorská práva (nejen) k architektonické studii a projektové dokumentaci a jejich změna

Většina investorů má za to, že mohou jakkoliv disponovat s architektonickou studií nebo projektovou dokumentací, kterou si nechali od architekta nebo projektanta zpracovat, a že ji mohou bez součinnost architekta nebo projektanta v budoucnu jakkoliv upravovat nebo užívat.

V této souvislosti je však důležité upozornit na to, že architektonická studie nebo projektová dokumentace jsou autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), pokud architektonická studie nebo projektová dokumentace naplňují obecné znaky stanovené v zákoně, tedy jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (tj. architekta nebo projektanta) a jsou vyjádřeny v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

S autorským dílem se primárně pojí práva jeho autora, tj. fyzické osoby, na základě jejíž činnosti dílo vzniklo. Právo autorské zahrnuje jak výlučná osobnostní práva, tak výlučná práva majetková. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát a jsou nepřenositelná. S majetkovými autorskými právy mohou autoři naopak disponovat.

Licence a autorská díla

Základním majetkovým právem autora je dílo užít, přičemž oprávnění k výkonu tohoto práva může autor udělit i jiné osobě prostřednictvím licence. Bez udělení licence může jiná osoba dílo užít pouze v případech stanovených autorským zákonem.

Ujednání o licenci a jejích podmínkách by tak měla obsahovat již smlouva o dílo, na základě které je architektonická studie nebo projektová dokumentace zhotovena. Při přípravě smlouvy o dílo je třeba rozsah sjednání licenčních podmínek nepodceňovat. Investor by se měl pokusit podmínky nastavit tak, aby byly v souladu s jeho záměrem pro budoucí nakládání s projektem. V licenci si může investor například vyhradit, že licence je udělována jako výhradní nebo že je investor oprávněn zpracovaný projekt změnit nebo případně využít za jiným účelem, než je stanoveno ve smlouvě.

Pokud není ujednání o licenci součástí smlouvy o dílo, z ust. § 61 odst. 1 autorského zákona vyplývá, že pokud je autorem dílo vytvořeno na základě zpracovatelské smlouvy, autor poskytl licenci k dílu k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. I pokud by nebyl účel ve smlouvě explicitně uveden, má se za to, že hospodářským účelem závazku vytvoření architektonické studie nebo projektové dokumentace je zásadně následné zhotovení stavby pro účely investora.    

Jaký vliv mají autorská práva na změnu díla?

Autor, který dílo vytvořil, má právo na nedotknutelnost svého díla včetně práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do svého díla. Toto právo je výlučným osobnostním právem autora a bez jeho svolení nemůže nikdo jakkoliv do díla zasahovat. Ke kontrole uvedeného slouží autorský dohled, který musí strpět každý uživatel díla.

Právo na integritu díla však nelze vykládat tak, že autor je oprávněn bránit se jakýmkoliv změnám díla, pokud se jedná o změny, které jsou nepodstatné nebo které jsou důsledkem konkrétního oprávněného užití díla či jsou pro takové užití nezbytné. Osobnostní právo na zachování integrity díla se tak bude vztahovat pouze na změny díla, pokud by tyto změny byly způsobilé zasáhnout do uměleckého nebo vědeckého pojetí díla.

Co se týká majetkových práv, investor může architektonickou studii nebo projektovou dokumentaci upravit, jen pokud to bylo v licenci ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil.

Co z toho vyplývá?

Změna architektonické studie nebo projektové dokumentace je v zásadě možná, pokud to bylo ujednáno v rámci licence a jejích podmínek. Pokud právo dílo upravit není v licenci sjednáno (nebo licence není smluvně sjednána vůbec), lze dílo změnit pouze v rozsahu změn, u kterých lze spravedlivě očekávat, že by k nim autor udělil souhlas. Zároveň však tyto změny nesmí nijak zasáhnout do uměleckého a vědeckého pojetí díla. Z opatrnosti však doporučujeme autory o změně díla informovat, aby nebylo zasaženo do jejich práva vykonávat na dílem svůj autorský dohled.

Očekávání investora a související licenční podmínky je tak vhodné zapracovat přímo do smlouvy o dílo, na základě které se architektonická studie nebo projektová dokumentace zpracovávají, aby se do budoucna předešlo nejasnostem nebo dokonce sporu mezi investorem a zpracovatelem projektu, v rámci kterého by se autor mohl domáhat peněžité náhrady. Uvedené principy lze aplikovat i na autorská díla jiného než architektonického charakteru.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže