Novela konsolidačního balíčku

Dne 20.6.2024 vstoupil v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela konsolidačního balíčku“), kterým se podstatně změnila pravidla zavedená zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační balíček“).

Konsolidačním balíčkem měla od příštího týdne, tj. od 1.7.2024,  začít platit nová pravidla pro zaměstnance pracující na základě dohod o provedení práce (dále jen „DPP“), přičemž zásadní změny měly spočívat zejména v následujícím:

 • Měl být stanoven limit pro uplatnění srážkové daně u DPP a limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy v případě DPP u jednoho zaměstnavatele. Při souběhu více DPP u několika zaměstnavatelů se mělo jednat o limit pro účast na důchodovém pojištění ve výši 40 % průměrné mzdy.
 • Mělo dojít k zavedení povinnosti registrovat zaměstnance pracující na DPP do evidence ČSSZ.

Novelou konsolidačního balíčku došlo na poslední chvíli k podstatným změnám, v důsledku kterých zůstala v platnosti v zásadě pouze povinnost registrovat zaměstnance pracující na DPP ČSSZ k 1. 7. 2024, ostatní změny v oblasti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“) a zákona č.  589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „ZPSZ“), byly zrušeny.

Do konce roku tedy i nadále platí stávající stav, dle kterého zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč.

Od 1.7.2024 nově platí následující změny:

 • Vstupuje v účinnost ust. § 95 odst. 4 ZNP, podle kterého je zaměstnavatel povinen vést evidenci o svých zaměstnancích činných na základě dohody o provedení práce, která obsahuje údaje podle ust. § 95 odst. 1 ZNP.
 • Dle novely ZSPS vstupuje v účinnost nové ust. § 9a ZPSZ, dle kterého je zaměstnavatel povinen do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě DPP, předložit příslušné územní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích (těmito údaji se rozumí jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání a datum skončení zaměstnání a výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval). U příjmů, které zaměstnavatel těmto zaměstnancům zúčtoval po skončení zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, uvede zaměstnavatel též kalendářní měsíc, ve kterém toto zaměstnání skončilo.

Ve stručnosti tedy uvádíme harmonogram povinností pro zaměstnavatele:

 • registrační povinnost bude platit od 1.7.2024 u každého zaměstnance na DPP, který k zaměstnavateli nastoupil, bez ohledu na to, zda mu účast na pojištění vznikla, či nikoli;
 • hlášení se bude zasílat 1x měsíčně;
 • zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ, a to nejpozději do 31. července 2024.
 • od 1.8.2024 bude povinné zasílat pravidelně hlášení o příjmech všech jednotlivých zaměstnanců na DPP (vždy v termínu do 20. dne následujícího měsíce);
 • nejpozději do 20. 8. 2024 je třeba přihlásit zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, pokud dosud přihlášeni nebyli a jejich DPP dále pokračuje i v červenci 2024.

 

Další změny se chystají až od 1.1.2025, kdy dojde ke kompletní změně v pojištění zaměstnanců pracujících na základě DPP, včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění, a to na režim tzv. „oznámené dohody“.

 • Režim oznámené dohody se bude vztahovat na ty zaměstnance, jejichž zaměstnavatel uplatní tento režim jako první (tedy dříve než kterýkoliv jiný zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec bude současně pracovat na základě DPP). Režim oznámené dohody lze v kalendářním měsíci uplatnit u téhož zaměstnance v režimu oznámené dohody pouze jedním zaměstnavatelem.
 • Podmínkou pro uplatňování režimu oznámeného zaměstnance činného na základě DPP je předchozí oznámení záměru uplatňovat režim oznámené dohody u ČSSZ, a to na předepsaném tiskopise v elektronické podobě na určenou elektronickou adresu. Stejně tak budou mít zaměstnavatelé povinnost hlásit ČSSZ ukončení uplatňování režimu oznámené dohody.
 • V režimu oznámené dohody pak bude rozhodná částka pro účast na pojištění odpovídat výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 ZPSZ, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů (dále jen „Rozhodná částka“). Zaměstnanec v režimu oznámené dohody bude účasten pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání DPP, do nichž mu byl zúčtován zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce aspoň ve výši Rozhodné částky. To platí i v případě, kdy zaměstnanec u téhož zaměstnavatele bude vykonávat práce na základě DPP a jeho započitatelné příjmy dosáhnou v úhrnu Rozhodné částky.
 • Zaměstnavatelé budou mít možnost si u ČSSZ prostřednictvím své žádosti ověřit, zda je evidován záměr uplatňovat režim oznámené dohody u jednotlivého zaměstnance.
 • Ostatní zaměstnání na základě DPP budou považována za klasické zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu, záležet bude na výši sjednaného příjmu za kalendářní měsíc.
 • V této oblasti však rovněž předpokládáme, že dojde k bližšímu upřesnění pravidel, a to včetně stanovení přesné výše limitů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže