Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje oznámil vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kterými se mimo jiné vymezují prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Aktualizace nabyly účinnosti dne 9.11.2023 a jsou dostupné na webových stránkách krajského úřadu.

Jaké důsledky plynou z aktualizace nebo vydání nových zásad územního rozvoje (ZUR) pro obce obecně? 

Ze zákona má obec povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat uplatňování územního plánu. Pokud dojde ke změně podmínek, na základě kterých byl účinný územní plán vydán, je obec povinna pořídit jeho změnu. Obec musí dále zkoumat, zda územní plán (resp. jeho část) nebrání realizaci záměru obsaženého v zásadách územního rozvoje. Ze zákona dále vyplývá, že podle části územního plánu nelze rozhodovat, pokud je územní plán v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy i v rozporu se zásadami územního rozvoje kraje. S ohledem na tyto důvody je tak obec povinna uvést bezodkladně územní plán do souladu s (aktualizovanými) zásadami, a to nejpozději při pořizování první změny územního plánu následující po nabytí účinnosti zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace. V mezidobí je možné rozhodování v území přímo na základě zásad územního rozvoje. Územní plán se v rozsahu, který zásadám odporuje, nepoužije.

Ze shora uvedeného vyplývá, že v případě rozporu mezi zásadami územního rozvoje kraje nebo jejich aktualizací a územním plánem obce má obec přistoupit k mimořádné změně územního plánu. O této změně včetně jejího obsahu je oprávněno rozhodnout rovnou zastupitelstvo obce. Obec před tímto rozhodnutím nemusí vyhotovit zprávu o uplatňování územního plánu. V dalším obec postupuje standardním postupem.

Vydání zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace se rovněž dotýká procesu pořizování územního plánu. Zastupitelstvo obce má před vydáním územního plánu ze zákona povinnost ověřit, zda návrh územního plánu není mimo jiné v rozporu se zásadami územního rozvoje. Pokud zastupitelstvo shledá, že návrh územního plánu je v rozporu s aktuálními zásadami, nemůže jej v této podobě vydat a musí jej přepracovat.

Jaké důsledky plynou z aktualizace nebo vydání nových zásad územního rozvoje (ZUR) pro vlastníky nemovitostí obecně?

Zásady územního rozvoje mohou mít značný vliv na možnosti využití konkrétního území (ZUR mohou např. vymezovat nové nadregionální prvky územního systému ekologické stability nebo nové koridory veřejné dopravní a technické infrastruktury). Pokud vlastníte nemovitost, která se nachází v daném obvodu kraje, doporučujeme v aktuálně účinných zásadách územního rozvoje ověřit, zda Vaše nemovitost není novým opatřením dotčena.

A dá se proti znění zásad územního rozvoje nebo proti jejich aktualizaci nějak bránit?

Zásady územního rozvoje včetně aktualizace se vydávají formou opatření obecné povahy. Proti zásadám územního rozvoje nebo aktualizaci se tak dá bránit podnětem na zahájení přezkumného řízení, případně podáním správní žaloby.

Pokud se domníváte, že zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace jsou nezákonné a byly vydány v rozporu s právními předpisy (např. nebyl dodržen postup při jejich vydávání, jsou v rozporu s politikou územního rozvoje), můžete podat návrh na přezkum zásad (nebo aktualizace) k Ministerstvu pro místní rozvoj. Návrh na zahájení přezkumného řízení může podat kdokoliv. Na zahájení přezkumného řízení však není právní nárok (ministerstvo tedy nemusí přezkumné řízení ve věci vůbec zahájit). Ministerstvo je oprávněno přezkumné řízení provést do jednoho roku ode dne, kdy zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace nabyly účinnosti.

Další možnou obranou proti účinným zásadám územního rozvoje nebo jejich aktualizaci je podat návrh na zrušení zásad nebo jejich části (včetně aktualizace) k soudu. Takový návrh může podat každý, kdo tvrdí, že byl vydaným opatřením zkrácen na svých právech. Postup je obdobný jako v případě podání návrhu na zrušení části územního plánu, kterému jsme se věnovali v předchozím článku.

Závěr: Pokud byla vydána aktualizace zásad územního rozvoje, je nutné, aby obec, která se nachází v daném obvodu kraje, soulad svého účinného územního plánu nebo jeho návrhu s aktualizovanými zásadami územního rozvoje ověřila.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ.

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže