Pravidla obce pro jednání s investory

Jste zástupce obce, která se dlouhodobě potýká s nedostatečnou veřejnou infrastrukturou?

Chybí Vaší obci občanská vybavenost nebo dopravní infrastruktura?

Je financování výstavby projektů vyvoláno mimo jiné novou bytovou nebo nebytovou výstavbou?

Pokud je výstavba nové infrastruktury obce nad rámec jejích finančních možností, je vhodné ze strany obce stanovit pravidla, která budou upravovat zásady spolupráce mezi obcí a investory (včetně fyzických osob, které mají záměr na výstavbě svého bydlení) a zároveň finanční spoluúčast investora na rozvoji veřejné a dopravní infrastruktury.

Pravidla obce pro jednání s investory

Přijetí pravidel je efektivní cestou, jak poměry mezi obcí a investory transparentně upravit tak, aby vzájemná jednání vedla ke spokojenosti obou subjektů. Prostřednictvím zásad obec může řešit řadu problémů, které jsou s novou bytovou výstavbou téměř vždy spojeny – např. kapacita vodovodu a kanalizace, nedostatek veřejných prostranství a zeleně, nedostatečná dopravní infrastruktura a nedostatek parkovacích stání nebo nedostatek míst ve školkách a školních zařízení. Zásady tak mohou stanovit, jaký podíl na nákladech na vybudování veřejné infrastruktury investoři dle charakteru plánovaného projektu ponesou. Pokud zásady obec nemá vyhotoveny, musí obec tyto náklady nést výlučně sama, případně si s investory může vyjednat individuální dohodu. V takovém případě však vyjednávání obce bude složitější, netransparentní a na příspěvek obci nevzniká právní nárok.

V případě přijetí dokumentu obec vede s investorem jednání, jehož pravidla jsou zásadami předem dána. Zásady utváří hlavní rámec dohody, procesní postup vyjednávání a limity pro obě strany. Výsledkem těchto jednání je uzavření smlouvy o spolupráci, ve které se investor může zavázat k úhradě příspěvku ve výši vypočtené v souladu se zásadami, případně se může zavázat k jinému nepeněžitému plnění – k realizaci konkrétní výstavby na své náklady formou např. výstavby sportoviště, výstavby školy nebo školky, přijetí adaptačního opatření, výstavby nebo úpravy veřejného prostranství nebo i převedení části výstavby ze svého projektu do vlastnictví obce. Obec rovněž může s investory na základě zásad předem projednat možnou změnu územního plánu a odpovídající příspěvek za provedení takové změny. Hodnota plnění ze strany investora by měla odpovídat charakteru a velikosti záměru. Pokud nebude mít obec zásady přijaty, hrozí, že bude v jednání s developery neefektivní, neúspěšná nebo dokonce i nečinná, což může vést k plýtvání financí z obecního rozpočtu.

Proces přijímání pravidel pro jednání s investory

Zásady pro jednání s investory přijímá v samostatné působnosti usnesením zastupitelstvo, přičemž zásady tvoří přílohu předmětného usnesení. Dokument musí být následně zveřejněn, aby bylo zřejmé, že pravidla jsou závazná. Není stanovena přesná podoba a forma dokumentu, pravidla by však měla reflektovat potřeby konkrétní obce. Obec by měla sledovat své vyvíjející se požadavky v čase a v reakci na ně pravidla pro jednání s investory případně upravovat.

Jaké výhody přinesou obci

Prostřednictvím pravidel obec může pečovat o svůj trvale udržitelný rozvoj a chránit veřejný zájem na zachování a rozvoji sídla. Přijetí zásad tak lze doporučit i malým obcím. Obec může přijetím pravidel dát najevo, jaké jsou její priority v rámci budování nové nebo opravy stávající občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury a s těmi investory i své obyvatele seznámit, což v důsledků může posílit důvěru obyvatel ve vedení a řízení obce.

Pokud Vaše obec dosud nemá vytvořené zásady pro jednání s investory, zvažte jejich přijetí. Prostřednictvím takových pravidel obec může přispět k realizaci kvalitní výstavby, která bude smysluplná i z urbanistického hlediska.

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže