Návrh na změnu územního plánu

Vlastníte pozemek, který je v účinném územním plánu vymezen v rozporu s vašimi představami? Chcete z nezastavitelné plochy vytvořit pozemek, na kterém bude přípustné umístit stavbu? Nebo je na vašem pozemku umístěn v územním plánu regulativ (např. biokoridor), který vám brání v realizaci záměru?

V takovém případě můžete u obce, pro jejíž území je územní plán platný, podat návrh (podnět) na pořízení změny územního plánu.

Návrh (podnět) na pořízení změny územního plánu

Takový návrh může podat fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území dotčené obce. V návrhu musí být uvedeno, co je věcným důvodem pro jeho podání, společně s návrhem, jakým způsobem by měl být pozemek v územním plánu vymezen. Návrh na změnu územního plánu by neměl obsahovat požadavky, které územní plán nemůže nebo nesmí řešit.

Kdo rozhoduje o pořízení změny územního plánu?

O pořízení změny územního plánu následně rozhoduje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. Zastupitelstvo svým rozhodnutím potvrdí, zda bude návrh na změnu územního plánu zařazen do procesu pořízení změny územního plánu, v rámci kterého bude prověřeno, zda je možné dotčený pozemek změnit dle navrhovaného využití. Pokud se změna dotýká prvků regulačního plánu, musí zastupitelstvo obce ve svém rozhodnutí o pořízení změny územního plánu stanovit, že bude pořízena změna územního plánu s prvky plánu regulačního.

Postup při ne/vyhovění návrhu (podnětu) na změnu územního plánu

V případě, že zastupitelstvo návrhu na změnu územního plánu nevyhoví a návrh do procesu pořízení změny nezařadí, lze návrh považovat za vyřízený. Návrhy je však možné podávat opakovaně.

Pokud zastupitelstvo návrhu vyhoví, bude v navazujícím procesu prověřeno, zda je navrhovaná změna územního plánu pro konkrétní pozemek přípustná a zda tak lze návrhu na změnu vyhovět. Následný proces pořízení změny trvá až několik let, během kterých se postupuje shodně jako v případě procesu pořizování územního plánu jako celku. Ve věci bude pořízen návrh na změnu územního plánu, který musí být veřejně projednán. Proti návrhu územního plánu se mohou dotčené osoby bránit námitkami, veřejnost pak připomínkami. Poté, co je návrh projednán a jsou do něj zapracovány potřebné náležitosti, je předložen zastupitelstvu příslušné obce společně s odůvodněním. Pokud by na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, je v rozsahu provedených úprav nařízeno opakované veřejné projednání. V případě vydání změny zastupitelstvem změna nabývá účinnosti doručením změny územního plánu prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Při změně územního plánu lze využít zkrácený postup, o čemž musí rozhodnout zastupitelstvo obce v rámci svého rozhodnutí o pořízení změny. V takovém případě se nepořizuje zadání změny územního plánu. Náležitosti návrhu v případě zkráceného postupu jsou uvedeny v ust. § 55a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 334a zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční spoluúčast na pořízení změny územního plánu

Současně je možné, že se navrhovatel bude muset na pořízení změny územního plánu finančně podílet, přičemž o výši finančního příspěvku rozhoduje zastupitelstvo v rámci rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. Je tak vhodné do návrh na změnu územního plánu uvést, že navrhovatel je připraven tyto náklady nést.

Na změnu územního plánu není právní nárok

Závěrem je nutné upozornit na to, že na změnu územního plánu není právní nárok. Obec tedy není povinna vašemu návrhu vyhovět a změnit funkční vymezení plochy nebo další náležitosti vymezené účinným územním plánem dle vašeho přání. V rámci našich služeb konkrétní případy posuzujeme a hledáme relevantní argumenty, které by mohly váš požadavek na změnu územního plánu podpořit.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže