Náhrada za ztrátu na výdělku při nemoci z povolání

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemoci z povolání jsou vymezeny v příloze k nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Tato příloha obsahuje tabulku s nemocemi z povolání a s podmínkami vzniku nemocí z povolání.  Patří sem například nemoc způsobená ionizujícím zářením, zákal čočky způsobený tepelným zářením, nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného přetěžování ad.

Výše náhrady škody

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přiměřené odškodnění, pokud došlo ke snížení či omezení pracovní schopnosti zaměstnance. Pokud je tedy zaměstnanec nucen vykonávat práci za nižší odměnu nebo dokonce není schopen výkonu práce, zaměstnavatel mu tuto ztrátu na výdělku proplácí. Výše náhrady škody se vypočítá následovně: průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody – (výdělek zaměstnance po zjištění nemoci z povolání + invalidní důchod (pokud je poskytován v důsledku nemoci z povolání).

Předpoklady pro vznik nároku

Aby tento nárok vznikl, musí být splněny tři podmínky:

  • existence nemoci z povolání –  musí být prokázáno, že zaměstnanec trpí nemocí stanovenou v seznamu nemocí z povolání;
  • ztráta na výdělku – v důsledku nemoci z povolání došlo ke snížení odměny za práci;
  • příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a ztrátou na výdělku – zkoumá se, zda by škoda bez nemoci z povolání vznikla tak, jak vznikla. Jednodušeji řečeno –  jestli je důvodem snížení odměny skutečně nemoc z povolání.

Uplatňování nároků

Zaměstnavatel je pro tyto případy ze zákona pojištěný a má právo, aby za něj pojišťovna nahradila škodu, která zaměstnanci vznikla při nemoci z povolání. Nárok na náhradu škody ale zaměstnanec uplatňuje přímo vůči zaměstnavateli, ten pak u pojišťovny požaduje pojistné plnění.

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o vícero informací, neváhejte se na nás obrátit.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže