Metodický pokyn MZČR k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb

Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotních služeb. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost umožnit pobyt zákonného zástupce společně s hospitalizovaným dítětem. Ne vždy je to ale vzhledem k provozním a prostorovým omezením možné. Toto právo se týká přítomnosti obou zákonných zástupců.

Kdy konkrétně může být zákonný zástupce přítomen u svého dítěte?

Při poskytování zdravotních služeb, tj. jak v případě ambulantní, tak lůžkové péče.

Připravili jsme pro Vás přehled typických situací, které mohou z tohoto pohledu při poskytování zdravotních služeb dětem nastat.

Přítomnost zákonného zástupce:

 • na pokoji pro pacienty
  • pokud to umožňuje vybavení a situace, měl by to poskytovatel zdravotních služeb zákonnému zástupci umožnit
  • výjimkou může být např. infekční oddělení
 • při poskytování intenzivní péče
  • může být podmíněno například použitím ochranných prostředků (ochranný oblek, rouška či čepice atd)
 • při předoperační přípravě
  • pokud to okolnosti a prostory umožňují
  • při provádění operačních výkonů to možné není
 • otec u novorozence po porodu
  • pokud je novorozenec na vyšetření či ošetření odnesen z porodního (či operačního) sálu, měla by být umožněna přítomnost alespoň jednomu ze zákonných zástupců
  • pokud je matka hospitalizována ve stejném zařízení jako dítě a nemůže být ze zdravotních či jiných důvodů u dítěte přítomna, je toto právo umožněno alespoň otci
  • pokud je matka s dítětem na jednom pokoji, je druhému zákonnému zástupci umožněn kontakt s dítětem v co nejširším možném rozsahu
  • je však nutno respektovat právo ostatních pacientek na soukromí
 • při poskytování psychiatrické péče
  • vhodnost přítomnosti zákonného zástupce je třeba posoudit, měl by být kladen zvýšený důraz na názor a přání dítěte a na práva ostatních pacientů
  • mohou být vymezeny aktivity, u kterých není účast zákonného zástupce vhodná z terapeutického hlediska (např. účast na komunitě)
 • při provádění resuscitace
  • pokud přítomnost zákonného zástupce nebrání v poskytování resuscitace a jiné neodkladné zachraňující péče
 • při transportu dítěte
  • přítomnost zákonného zástupce může být z prostorových nebo technických důvodů omezena (např. při transportu vrtulníkem)
  • o této možnosti rozhoduje osoba zodpovědná za bezpečnost a dodržení všech příslušných předpisů

Právo na přítomnost zákonného zástupce není absolutní a může být v odůvodněných případech omezeno.

Přítomnost zákonného zástupce je možná, pokud:

 • nebyla vyloučena či omezena zákonem o zdravotních službách či jiným právním předpisem
 • nenarušuje poskytování zdravotních služeb dítěti nebo jiným pacientům
 • nezasahuje nepřiměřeně do práv jiných pacientů
 • probíhá v souladu s vnitřním řádem poskytovatele

Má v tom nějaké slovo i dítě?

Ano, přání dítěte je nutné respektovat, pokud je schopno takové rozhodnutí učinit a chápat jeho následky. Dítě, které je schopno posoudit podstatu svého jednání a jeho důsledky, může projevit vůli, aby u něj konkrétní zákonný zástupce či osoba blízká naopak přítomna nebyla, a to buď vůbec, nebo jen po určitou dobu. Takové rozhodnutí může dítě samozřejmě kdykoli odvolat.

Budu za to něco platit?

Poskytovatel zdravotních služeb může požadovat úhradu vynaložených nákladů za účelem umožnění výkonu tohoto práva (např. náklady na proškolení zdravotnického personálu, instruktáž doprovodu dítěte, náklady na zajištění dohledu nad nimi), nikdy ale nemůže žádat úhradu vlastního výkonu práva na přítomnost doprovodu dítěte při poskytování zdravotních služeb.

Pobyt ve zdravotnickém zařízení společně s dítětem je do 6 let věku dítěte hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

U starších dětí si pobyt hradí zákonný zástupce sám, pokud úhradu neodsouhlasí zdravotní pojišťovna.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o více informací, neváhejte se na nás obrátit. 

Úplné znění metodiky naleznete zde:

Metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže