Novela zákona o zaměstnanosti –  agenturní zaměstnávání

V rámci legislativních změn týkajících se pracovního práva je ve stínu novely zákoníku práce v současné době v legislativním procesu i novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší podstatné změny. V následujícím textu se dozvíte, čeho se předkládaná novela týká, v jaké fázi legislativního procesu se nachází a kdy by mohla být přijata.

Čeho se změna zákona týká? 

Mezi hlavní změny, které mohou být pro některé zaměstnavatele relevantní, patří zejména: 

  • zpřísnění podmínek pro agenturní zprostředkovatele,
  • zvýšení ochrany agenturních zaměstnanců,
  • změna definice nelegální práce.

Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti v České republice, což zahrnuje i právní úpravu agentur práce. Projednávaná novela byla poprvé předložena Ministerstvem práce a sociálních věcí již v listopadu 2022, následně byla vrácena k přepracování (právě z důvodu potřebnosti dalších změn v oblasti agenturního zaměstnávání) a podruhé byla rezortem předložena v dubnu 2023 ve znění, které následně vláda schválila a předložila jako vládní návrh zákona do Poslanecké sněmovny.

Úprava agenturního zaměstnávání

Současná právní úprava stanovuje agenturám práce povinnost mít sjednané pojištění pro případ, že by se dostaly do úpadku. Účelem této povinnosti je snaha zákonodárce o posílení postavení agenturních zaměstnanců, vyplacení jejichž mzdy by úpadkem agentury práce bylo ohroženo. V praxi se tato povinnost vzhledem k jejímu účelu projevila jako neefektivní, proto součástí novely je návrh ji zcela zrušit.

Na druhou stranu se významně mění výše kauce, kterou je agentura práce povinna složit pro získání potřebné licence. Současná výše této kauce je 500.000,- Kč, nově se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 1.000.000,- Kč.

Dalším zpřísněním procesu získání povolení pro zprostředkování zaměstnání je zvláštní podmínka bezúhonnosti a bezdlužnosti. Žadateli, jeho zástupci nebo členu statutárního orgánu nesmí být v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Zároveň musí být agentura práce bezdlužná, a to nejen pro účely získání licence, ale i po celou dobu trvání její platnosti. Za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek u orgánů finanční nebo celní správy nebo na veřejném zdravotním pojištění. Bezdlužnost bude ověřovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to nejméně jednou za 6 měsíců.

Další změnou je zvýšení ochrany agenturních zaměstnanců v tom smyslu, že nově s nimi nebude možné ukončit pracovněprávní vztah ze dne na den, ale ukončení dočasného přidělení je možné učinit nejdříve 14 dnů od jeho oznámení zaměstnanci.

Poslanecká sněmovna naopak zamítla část vládního návrhu, který stanovoval maximální dobu agenturního zaměstnání. Původní návrh obsahoval ustanovení, že výkon práce u téhož uživatele zaměstnance nesmí přesáhnout dobu tří let v rámci pětiletého období. Podle sociálního výboru by ale bylo možné takové omezení jednoduše obcházet, tento návrh tedy nebyl přijat.

Úprava pojmu „nelegální práce“

Novela obsahuje i změnu definice nelegální práce tak, aby byl její zákaz jednodušeji vymáhán. V současné době je dle Ministerstva práce a sociálních věcí za nelegální práci považována hlavně dlouhodobá či soustavně trvající činnost. Účelem novely v tomto směru je explicitně stanovit, že „soustavnost“ není a nemá být jedním z kritérií pro posuzování nelegální práce a relevantní mají být pouze následující skutečnosti: nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance, výkon práce jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů, osobní výkon práce zaměstnancem a absence pracovněprávního vztahu. 

Účinnost novely

Novela zákona o zaměstnanosti byla schválena Poslaneckou sněmovnou 3.11.2023. Původním záměrem bylo, aby k nabytí účinnosti došlo k 1.1.2024. V současné době je tedy otázkou, jak rychle dojde k jejímu projednání v Senátu a podpisu prezidenta republiky. Pokud bude tato část legislativního procesu hladká, novela patrně nabyde účinnosti dle původního záměru, a času na seznámení se s novou právní úpravou tedy nebude mnoho.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže