Obrana proti návrhu územního plánu nebo návrhu jeho změny – část I.

Pořizuje obec, ve které vlastníte nemovitost, nový územní plán? Dotýká se tento návrh Vaší nemovitosti či jste návrhem řešení dotčeni? Nebo je pořizován nový územní plán v území, které Vás zajímá?


Proti navrhovanému řešení a postupu obce se můžete bránit prostřednictvím připomínek nebo námitek.

Zadání územního plánu

Návrh zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu a slouží jako podklad, na základě kterého bude samotný návrh územního plánu následně zpracován. Návrh zadání se doručuje veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu zadání může každý uplatnit u pořizovatele připomínky. Na základě zadání, podaných připomínek a výsledku projednání je návrh zadání upraven do konečné podoby a schválen zastupitelstvem obce. Vaše připomínky však v konečné podobě zadání nemusí být reflektovány, proces pořizování územního plánu je tak třeba sledovat dále.

Návrh územního plánu

Na základě schváleného zadání územního plánu je následně zpracován návrh územního plánu, který již obsahuje konkrétní řešení území včetně vymezení ploch a jejich regulace. Upravený návrh je pak veřejně projednán. Oznámení o konání veřejného projednání včetně návrhu územního plánu se doručuje veřejnou vyhláškou. Cílem veřejného projednání je zejména umožnit vlastníkům dotčeným návrhem řešení a dalším subjektům uplatnit námitky a rovněž veřejnosti umožnit uplatnit připomínky k jakékoliv části řešení v návrhu. Námitky a připomínky musí být uplatněny nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, k později uplatněných námitkám ani připomínkám se nepřihlíží. V námitkách musí být doložen údaj podle katastru nemovitostí dokládající právní vztah k dotčené nemovitosti a zároveň v nich musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Vydání nového územního plánu

Výsledky veřejného projednání jsou následně vyhodnoceny a územní plán je zastupitelstvem obce vydán. Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, je zveřejněn upravený návrh a může dojít k opakovanému veřejnému projednání. Pokud nebudou námitky ze strany obce reflektovány a územní plán bude přijat v původně navrhovaném řešení, lze podat u soudu návrh na zrušení části územního plánu, který byl námitkami napadán. Návrhu na zrušení části územního plánu se budeme věnovat v dalším článku.

Jako vlastník nemovitosti dotčené návrhem řešení tak můžete v rámci pořizování územního plánu aktivně vystupovat zejména podáním námitek. Jako veřejnost pak můžete k navrhovanému řešení podávat připomínky. Obdobně lze postupovat i v případě, kdy obec navrhuje změnu územního plánu. Je však třeba v obou případech důsledně sledovat dění v obci a úřední desku, prostřednictvím které obec o pořizování územního plánu a jednotlivých úkonech v rámci tohoto procesu informuje.

Jsme tu pro Vás

Vznik nového územního plánu či jeho změna je složitý a časově náročný proces. Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě či změnách územního plánu, včetně spolupráce se zkušenými pořizovateli a urbanisty. Naše služby poskytujeme obcím, jednotlivcům, a rovněž investorům a developerům, například pokud si chtějí před realizací investice do nemovitosti ověřit, jaké jsou možnosti výstavby v daném místě, setkají se s komplikacemi ve stavebním řízení apod.

Potřebujete pomoci právě s tímto tématem? Neváhejte se na nás obrátit.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ. 

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže