Práce na dálku ve světle novely zákoníku práce

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“) přináší řadu změn, mezi které patří i úprava podmínek výkonu práce na dálku. Výkonem práce na dálku se přitom rozumí výkon práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele. S výkonem práce na dálku jsou spojeny níže popsané povinnosti.

Povinnost písemného odůvodnění nevyhovění žádosti některých zaměstnanců o práci na dálku

V případě, že zaměstnavatele požádá o umožnění výkonu práce na dálku:

 • těhotná zaměstnankyně,
 • zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let, nebo
 • zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost),

a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, bude povinen nevyhovění žádosti písemně odůvodnit.

Pokud zaměstnavatel takovéto zdůvodnění neposkytne, bude mu hrozit uložení pokuty až do výše 200.000 Kč.

Povinnost písemného odůvodnění nevyhovění žádosti o výkon práce na dálku se bude vztahovat pouze na výše uvedené zaměstnance a zaměstnankyně. Pokud tak požádá o umožnění výkonu práce na dálku zaměstnankyně či zaměstnanec, kteří nespadají do shora uvedeného výčtu, nemá zaměstnavatel případné nevyhovění takovéto žádosti povinnost odůvodňovat.

Nutnost písemné dohody

Výkon práce na dálku bude možný (až na výjimky související s nařízením práce na dálku ze strany zaměstnavatele v mimořádných případech upravených ZP) jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Pokud nebude uzavřena dohoda o výkonu práce na dálku písemně, bude zaměstnavateli hrozit uložení pokuty až do výše 300.000 Kč.

Obsah dohody o výkonu práce na dálku

Navrhovaná úprava neobsahuje výčet podstatných náležitostí dohody o výkonu práce na dálku. V rámci této dohody bude nicméně vhodné upravit například následující:

 • místo výkonu práce na dálku, případně více takovýchto míst (zaměstnanec může pracovat na dálku například z domova a z chalupy),
 • rozsah konané práce na dálku,
 • dobu trvání výkonu práce na dálku,
 • zda je zaměstnanci rozvrhována pracovní doba zaměstnavatelem nebo zda si ji rozvrhuje sám či kombinaci těchto způsobů,
 • podrobnosti evidence pracovní doby,
 • způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, včetně způsobu, jakým bude zaměstnanci přidělována práce,
 • jakým způsobem bude práce kontrolována,
 • způsob náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem práce na dálku,
 • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně průběžné kontroly místa výkonu práce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce na místě výkonu práce,
 • možnost vstupu zaměstnavatele nebo jím pověřené osoby na místo výkonu práce v obydlí za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

Pro účely kontroly bude inspektor práce nově oprávněn vstupovat se souhlasem zaměstnance a jiných dotčených osob, které v daném místě žijí, do jiných míst, než je pracoviště zaměstnavatele, je-li tam vykonávána práce na dálku.

Specifika týkající se výkonu práce na dálku při rozvržení pracovní doby zaměstnancem

Pokud bude sjednáno, že si zaměstnanec bude pracovní dobu rozvrhovat sám, bude platit, že:

 • se úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije; délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin,
 • při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepříslušní náhrada mzdy, nestanoví-li prováděcí právní předpis podle § 199 odst. 2 ZP jinak,
 • se pro účely poskytování náhrady mzdy nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 ZP a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost poruší, hrozí mu uložení pokuty až do výše 000 Kč.

Náhrada nákladů při výkonu práce na dálku

Zaměstnavatel se bude moci se zaměstnancem předem písemně dohodnout, že mu nebude poskytovat náhradu nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část. Pokud k této dohodě nedojde, bude zaměstnavatel povinen zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce na dálku uhradit. Tyto náklady tvoří:

 • náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal, nebo
 • paušální částka, jejíž minimální výše je stanovená Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Paušální částku však bude možné poskytnout jen za předpokladu, že to bude písemně sjednáno nebo stanoveno vnitřním předpisem.

Pokud jde o zaměstnance vykonávající pro zaměstnavatele práci na základě dohody o provedené práce nebo dohody o pracovní činnosti, těmto primárně náhrada nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku příslušet nebude. Zaměstnavatel se však s těmito zaměstnanci bude moci dohodnout na tom, že bude i jim poskytovat tyto náhrady nákladů dle výše uvedených pravidel.

Ukončení dohody o výkonu práce na dálku

Závazek z dohody o výkonu práce na dálku bude moci být rozvázán:

 • písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni,
 • písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V rámci dohody o výkonu práce na dálku bude možné sjednat odlišnou délku výpovědní doby, která bude moci být jak delší, tak kratší. V každém případě však bude muset být délka stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnavatel se zaměstnancem budou moci v dohodě o práci na dálku také sjednat, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

Rozvázání závazku z dohody o výkonu práce na dálku pak nebude mít žádný vliv na trvání pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V případě nesplnění některé z povinností spojených s ukončením dohody o výkonu práce na dálku bude zaměstnavateli hrozit uložení pokuty až do výše 300.000 Kč.

Tento článek je pouze informativní a nepředstavuje právní radu ani návod pro konkrétní případ.

V případě, že budete mít v této souvislosti zájem o více informací, neváhejte se na nás obrátit. 

Chcete pomoci s tímto tématem?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme, případně využijte kontaktní formulář níže